2019-04-10 08:30Blog post

Minc Annual General Meeting

Minc I Sverige AB holds the Annual General Meeting on Wednesday 24th April. The meeting will be at Malmö Live at 12-16. Documents for the meeting are available in Swedish. If you have any questions or need more information please contact Magnus Eriksson (magnus@minc.se)

 

 

Till Malmö Stadshus AB samt styrelsen och revisorer i Minc i Sverige AB

 

Kallelse till årsstämma i Minc i Sverige AB

 

Tid: Onsdagen den 24 april 2019 kl. 12.00 - 16.00

Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 4, Malmö

 

Dagordning

1. Stämman öppnas.

 

2. Val av ordförande vid stämman.

 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 

4. Godkännande av dagordning.

 

5. Val av protokolljusterare.

 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 

7. Offentlighet vid stämman.

 

8. Framläggande av årsredovisningen1, revisionsberättelsen och lekmannarevisionens

granskningsrapport.

Eventuella i förväg ställda frågor från kommunfullmäktiges ledamöter besvaras under denna

punkt.

 

9. Beslut ifråga om

     a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning2

     b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

     c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 

10. Anteckning om av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och

lekmannarevisorssuppleant.

 

11. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

 

12. Val av en revisor och en revisorssuppleant (i förekommande fall3)

 

13. Beslut om kommunfullmäktiges generella ägardirektiv och särskilda ägardirektiv fortsatt ska

gälla för verksamheten.

 

14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

15. Stämmans avslutande.

 

 

1 MKB Fastighets AB lägga till: ”för moderbolaget och koncernen”

2 MKB Fastighets AB lägga till: ”för moderbolaget och koncernen”

3 Revisorns mandattid är enligt bolagets bolagsordning fyra år och gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret

efter revisorsvalet, dvs. normalt från och med årsstämma 2015 till årsstämma 2019, från och med årsstämma 2019 till årsstämma 2023,

osv. Det innebär att denna punkt om val av en revisor och en revisorssuppleant i princip endast behöver finnas med på dagordningen när

kallelse sker till årsstämma 2019, 2023, 2027 och osv.

 

-------------------

Angående punkterna 7 och 8:

Kommunfullmäktige har genom beslut 1984-05-24, § 153, uppdragit åt kommunstyrelsen och övriga

berörda nämnder att genom företrädare vid årsstämmor i de kommunala företagen verka för att beslut

fattas om dels närvarorätt vid stämmorna för kommunfullmäktiges ledamöter med yttrandefrihet för

dessa i form av rätt att i förväg ställa frågor, med rätt att även delta i härtill anslutna diskussioner, dels

öppenhet vid stämmorna även för allmänheten och massmedia.

 

Ledamot av kommunfullmäktige som önskar begagna sig av rätten att i förväg ställa frågor till

stämman, ombeds att göra detta skriftligen till Minc i Sverige AB, Attention: Jeanette Andersson,

Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö alternativt e-post jeanette.andersson@minc.se senast 17 april.

 

Malmö i mars 2019

 

STYRELSEN

About Minc

Startuphuset Minc i Malmö hjälper entreprenörer att bygga snabbväxande, internationella bolag. Minc blev nyligen framröstat som Sveriges bästa coworking space och rymmer i dagsläget Minc Incubator, den prisbelönade acceleratorn Fast Track Malmö, samt Startup Labs, en förinkubator där alla med en innovativ och skalbar affärsidé kan jobba gratis i upp till sex månader. Huset rymmer också Scaleup Workspace, kontorsplatser för växande startups, och Minc Lounge, ett kombinerat café och workspace.